Ga naar hoofdinhoud

Voorwaarden

VERKOPER

Dit is de website van Cumulus Rainwear SRL (hierna ook Rainwear', 'Verkoper', 'de Verkoper' of 'ons'), met maatschappelijke zetel Avenue Conscience 248, 1140 Brussel, België en ondernemingsnummer BE0779861786.

TOEPASSING

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de website www.cumulusrainwear.com

Elke bestelling die door de klant (hierna te noemen 'Koper', 'de Koper' of 'u') via de website www.cumulusrainwear.com wordt geplaatst, wordt beschouwd als een aanvaarding door de Koper van de Algemene Voorwaarden, die integraal onderdeel uitmaken van de overeenkomst met Koper, tenzij andere voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Koper zijn bevestigd.

AANBIEDINGEN , BESTELLINGEN EN OVEREENKOMSTEN

AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen van Cumulus Rainwear zijn niet -verbintenis en kan worden herroepen of gewijzigd.

Informatie over producten en prijzen, evenals gedetailleerde bestelinformatie worden opgesteld en aangekondigd onder voorwaarde van wijziging en correctie.< br>
De looptijd van aanbiedingen en specials is zolang de voorraad strekt of niet l de termijn zoals vermeld op de site is verstreken.

Indien de looptijd van de aanbieding of special is verstreken kan de Koper op geen enkele wijze aanspraak maken op deze aanbieding of special.< /span>

BEstellingen

Cumulus Rainwear is slechts aan een bestelling gebonden nadat deze schriftelijk is bevestigd of totdat de bestelling wordt uitgevoerd door een van onze medewerkers.

Cumulus Rainwear is gerechtigd bestellingen te weigeren al dan niet aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

Indien een bestelling niet kan worden geaccepteerd, of indien Cumulus Rainwear bijzondere voorwaarden aan de overeenkomst wil verbinden, zal Cumulus Rainwear zal dit binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling bekendmaken.

OVEREENKOMST

Een overeenkomst komt tot stand wanneer Cumulus Rainwear uw bestelling schriftelijk heeft bevestigd, hetzij per post, hetzij via e-mail.

PRIJZEN EN KOSTEN

De prijzen vermeld op de website op het moment van bestellingen zijn van toepassing.

Alle prijzen zijn in Euro (€), inclusief BTW, exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

< span>Cumulus Rainwear behoudt zich het recht voor om de prijzen van goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.


Afhankelijk van het bestel- en afleveradres, kan Cumulus Rainwear berekent de verzendkosten dienovereenkomstig aan de koper.

Verzendkosten worden duidelijk en afzonderlijk vermeld bij het plaatsen van een bestelling.< br>
De vermelde verzendkosten zijn ook verschuldigd indien de bestelling niet kan worden afgeleverd of indien een bestelling geheel of gedeeltelijk wordt geretourneerd.

Cumulus Rainwear behoudt zich het recht voor om in bepaalde speciale gevallen verzendkosten in rekening te brengen.

BETALING

De koper kan het aankoopbedrag van de bestelde goederen, inclusief verzendkosten, op verschillende manieren betalen.

Cumulus Rainwear behoudt zich het recht voor om bepaalde betaalmiddelen uit te sluiten.

Cumulus Rainwear behoudt zich het recht voor om bepaalde betaalmiddelen uit te sluiten.

span>

Bestelde goederen worden pas verzonden nadat alle verschuldigde bedragen zijn voldaan.

CREDITCARD

Als u kiest voor een betaling met een creditcard, geeft u Cumulus Rainwear het recht om bij het plaatsen van een bestelling te controleren of uw Creditcard geldig is en als er voldoende ruimte is voor uitgaven om het aankoopbedrag op te nemen.

VERZENDING EN LEVERING

Producten worden alleen verzonden naar landen waar levering wordt geaccepteerd zoals vermeld op de website, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd door Cumulus Rainwear.

Cumulus Rainwear zal de bestelde goederen zo spoedig mogelijk afleveren op het door de Koper opgegeven adres en dit zolang de voorraad strekt.

Alle goederen vermeld op de website zijn over het algemeen op voorraad. Het kan zijn dat sommige artikelen tijdelijk niet op voorraad zijn. In het geval van een bestelling die niet geheel of gedeeltelijk kan worden verzonden, zal Cumulus Rainwear u hierover binnen 30 dagen na de datum van de bestelling informeren.
< br>In dit geval heeft Cumulus Rainwear het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit de Koper enig recht geeft op enige claim of verzekering op enigerlei wijze.

Onjuiste verzendadressen zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen leiden tot extra verzendkosten voor rekening van de Koper.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, zijn de prijzen exclusief de verzend- en leveringskosten.

>Verzend- en bezorgkosten worden duidelijk en apart vermeld.

De opgegeven levertijd is niet bindend, het is slechts een indicatie bij benadering. Geen enkele vertraging in de levering kan leiden tot ontbinding van de overeenkomst of tot betaling van een vordering van de Koper ten gunste van de Koper, tenzij deze vertraging de bedoeling was.

Cumulus Rainwear heeft het recht gedeeltelijke leveringen te doen.

In geval van niet-levering van de goederen heeft de koper recht op volledige terugbetaling van de betaalde bedragen zonder rente of andere vergoeding.

EIGENDOM VAN DE GOEDEREN

De geleverde goederen blijven eigendom van Cumulus Rainwear tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag, inclusief alle kosten, verplichtingen, vergoedingen en nalatigheidsrente. Bij niet-betaling behoudt Cumulus Rainwear het recht de bestelde goederen terug te nemen, dit van rechtswege en op kosten van de Koper.

RETOURS EN TERUGBETALINGEN

Volgens de Belgische wet- en regelgeving (Verkoop op afstand aan consumenten: Wet van 14 juli 1991 ) heeft de Koper het recht aan Cumulus Rainwear aan te kondigen van de aankoop af te zien, dit zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) werkdagen volgend op de dag van levering.

Indien Koper van deze mogelijkheid gebruik maakt, dient men de goederen voor rekening en risico van Koper in originele staat en originele verpakking aan Cumulus Rainwear te retourneren , Avenue H. Conscience 248, 1140 Brussel, België.

Dit geldt alleen voor ongeopende, onbeschadigde goederen en in hun originele verpakking.

De kosten en risico's van het terugzenden van goederen zijn voor rekening van de Koper. Wij verzoeken u de retourzending voldoende af te stempelen. Als wij een ongefrankeerde retour ontvangen, brengen wij onze extra kosten als gevolg daarvan voor uw rekening. Indien nodig zullen wij deze kosten in mindering brengen op een nog verschuldigd bedrag.

Cumulus Rainwear zal u de reeds betaalde bedragen binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de retour terugbetalen. In rekening gebrachte verzend- en terugbetalingskosten van het aankoopbedrag worden toegevoegd.

KLACHTEN

In geval van een klacht wegens niet-conforme of onjuiste levering, dienen deze klachten binnen acht (8) dagen na de leveringsdatum te worden ingediend bij Cumulus Rainwear om ontvankelijk te zijn.

In geval van verborgen gebreken dienen klachten binnen acht (8) dagen na ontdekking van de storing of na het moment waarop deze ontdekking redelijkerwijs had moeten worden gedaan schriftelijk te worden ingediend. .

De aanvaarding van de goederen door de Koper dekt elke mogelijke fout, elke non-conformiteit of elke fout met betrekking tot de levering die had kunnen worden geregistreerd.

OVERMACHT

Cumulus Rainwear is niet aansprakelijk voor vertraging in de uitvoering of niet-uitvoering van haar verbintenissen als gevolg van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, inclusief maar niet beperkt tot inter onderbrekingen in de productie, moeilijkheden bij de levering van of een tekort aan middelen, arbeid, energie of transport, of vertragingen in het transport, stakingen, lock-outs, onderbrekingen van de arbeid of andere collectieve arbeidsgeschillen, die ofwel Cumulus Rainwear betreffen, ofwel de onderaannemers van Cumulus Rainwear en dit zelfs wanneer deze gebeurtenissen te voorzien zijn. Andere omstandigheden kunnen worden gezien als overmacht, d.w.z. oorlog, brand, overstromingen, ongevallen, elke interventie van de overheid op een economische, financiële, douanegerelateerde en monetaire manier. Deze gevallen kunnen als voorbeelden worden gezien en zijn op geen enkele manier beperkend.

PERSOONLIJK identificeerbare informatie

Door een bestelling te plaatsen op de website van Cumulus Rainwear staat de Koper uitdrukkelijk de verwerking toe. en het gebruik van zijn persoonlijk identificeerbare informatie voor doeleinden zoals de administratie van klanten, het beheer van bestellingen, leveringen en facturen, de opvolging van de solvabiliteit, marketing en reclame.

Verwerking van persoonlijk identificeerbare informatie voor marketingdoeleinden en gepersonaliseerde advertenties wordt uitgevoerd zoals vermeld in ons privacybeleid.

BEWIJS

Cumulus Rainwear en de Koper aanvaarden het gebruik van elektronisch bewijsmateriaal in het kader van hun relaties, zoals e-mail, elektronische bestanden of back-ups.

OVERIGE

Als een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Cumulus Rainwear is verklaard als nu Indien of in strijd met enige toepasselijke wettelijke bepaling, tast deze nietigheid de geldigheid van overige artikelen niet aan.

Cumulus Rainwear zal de betreffende bepaling vervangen door een nieuwe rechtens aanvaardbare soortgelijke bepaling.

Cumulus Rainwear behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn, zijn die welke gepubliceerd op de website op het moment van de overeenkomst. De Koper kan deze voorafgaand aan of tijdens de bestelprocedure uitprinten.

TOEPASSELIJK RECHT

< span>De Algemene Voorwaarden van en alle overeenkomsten gesloten met Cumulus Rainwear
worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België en de Koper onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van België.

Jouw winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg.
Klik hier om verder te winkelen.
Bedankt dat je contact met ons hebt opgenomen! We komen snel bij je terug. Bedankt voor het abonneren Bedankt! We laten je weten wanneer deze beschikbaar is! Het maximale aantal items is al toegevoegd Er is nog maar één artikel over om toe te voegen aan de winkelwagen Er zijn nog maar [num_items] items over om aan de winkelwagen toe te voegen